شما در اين بخش هستيد: Home منابع و کتب اعلام شده توسط وزارت بهداشت دانلود دفترچه منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 88 و 89 طبق آخرین تغییرات

دانلود دفترچه منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 88 و 89 طبق آخرین تغییرات

ایمیل پرینت PDF
توجه1: لينك دانلود منابع و كتابهاي اعلام شده براي هر درس فقط براي اعضاي سايت و در پايين جدول قابل مشاهده و دانلود است.جهت عضويت(رايگان) در سايت بر روي گزينه عضويت در سايت كليك نموده و پس از تكميل فرم و ثبت نام از طريق منوي ورود اعضا(سمت راست)وارد شويد تا لينك دانلود منابع را ببينيد.
(حجم فايل منابع بسيار كم و سريعا قابل دانلود ميباشد)
توجه2: در بيشتر رشته ها جزوات تايپ شده اي حاوي چكيده كامل و جامع از از تمامي كتبي كه وزارت بهداشت براي هر درس اعلام كرده است و آنهم به نگارش كساني كه در دو سال اخير رتبه هاي اول تا نهم آزمون كارشناسي ارشد را كسب كرده اند در دفتر فروش سنا واقع در تهران به فروش ميرسد. لازم به ذكر است كه امتياز فروش اين جزوات كاملا انحصاري بوده و نويسندگان اين جزوات را به هيچ انتشارات يا موسسه اي ارائه نكرده اند.
متقاضيان شهرستاني نيز ميتوانند با تماس با شماره هاي زير جزوات را سفارش دهند:
02166566967 _ 02177308447
09194611307 _ 09125072262

كد رشته امتحانيعنوان رشته امتحاني دوره كارشناسي ارشدمدارك  تحصيلي مورد  پذيرشدروس امتحاني و ضرايب مربوطه
101اپيدميولوژيكليه كارشناسي هاي علوم پزشكي - كارشناسي انگل شناسي اداره امور بيمارستانها  – و دكتراي حرفه اي
گروه پزشكي *
مباني اپيدميولوژي (5/2) مقدمات آمار زيستي (2) اصطلاحات پزشكي (5/1) اپيدميولوژي بيماريها (2)  بهداشت عمومي (2) زبان عمومي (2)
102آموزش بهداشتكارشناسي بهداشت عمومي علوم اجتماعي روانشناسي علوم تربيتي پرستاري مامائي- بهداشت محيط –بهداشت حرفه اي – مديريت خدمات بهداشتي درمانيزيست شناسي عمومي (1) روانشناسي (2) بهداشت عمومي (3) جامعه شناسي (2) زبان عمومي  (2)
103آمار زيستيكليه كارشناسي هاي علوم پزشكي -كارشناسي آمار- رياضي   علوم كامپيوتري و دكتري حرفه اي گروه پزشكي *آمار و احتمالات رياضي (2) روشهاي آماري ( شامل برآورد و آزمون – تحليل واريانس - رگرسيون و 
نمونه گيري)  (5) بهداشت عمومي (1)زبان عمومي (2)
104انگل شناسيكارشناسي انگل شناسي حشره شناسي پزشكي  ايمني شناسي پزشكي - ميكروب شناسي علوم آزمايشگاهي- 
زيست شناسي
( با گرايش جانوري - عمومي - سلولي و مولكولي و ميكروبيولوژي)- علوم آزمايشگاهي  دامپزشكي
كرم شناسي (5/1) تك ياخته شناسي(5/1)ايمني شناسي (1)بيوشيمي (1)قارچ شناسي (5/0)
زيست شناسي (5/0) زبان عمومي  (3)
105ايمني شناسيكارشناسي باكتري شناسي ايمني شناسي بيوشيمي-زيست شناسي (با گرايش جانوري- سلولي و ملكولي – ميكروبيولوژي- عمومي ويا ژنتيك)- ميكروب شناسي  علوم آزمايشگاهي- فيزيولوژي - انگل شناسي پزشكي – ويروس شناسيايمني شناسي عمومي(3)بيوشيمي (2)ميكروب شناسي (1)  زيست شناسي سلولي و مولكولي (2) زبان عمومي (2)
106بينائي سنجيكارشناسي بينائي سنجي اپتيك هندسي و فيزيكي (1)  فيزيولوژي اپتيكس (2)  اپتومتري كودكان(2) اپتومتري پيشرفته (2)  ديد دو 
چشمي (3)  عدسي هاي تماسي (2) زبان عمومي ( 2)
 107بيوشيمي بالينيكارشناسي بيوشيمي- ويروس شناسي – ايمني شناسي پزشكي- شيمي- علوم آزمايشگاهي-  علوم تغذيه داروسازي -   زيست شناسي  ( كليه گرايشها ) - علوم داروئي علوم و صنايع غذائي – علوم آزمايشگاهي دامپزشكيبيوشيمي عمومي ( ساختمان و متابوليسم) (6) شيمي آلي و عمومي(2)زيست شناسي (2) زبان عمومي (2)
108بهداشت حرفه ايكارشناسي بهداشت حرفه اي - بهداشت محيط - ايمني صنعتي- مهندسي (صنايع , مكانيك و شيمي)   فيزيك   شيميفيزيك (1) بهداشت حرفه اي (3) شيمي (1) رياضي (1) فيزيولوژي (1)  آناتومي(1) زبان عمومي (2)
109پرستاريكارشناسي پرستاري پرستار ماماپرستاري داخلي و جراحي (4)پرستاري كودكان (2) روان پرستاري (2) پرستاري بهداشت و جامعه (2) پرستاري بهداشت مادران و نوزادان (2)  زبان عمومي (2)
110حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلينكارشناسي بهداشت محيط – علوم آزمايشگاهي - انگل شناسي  پزشكي - حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين زيست شناسي (كليه گرايشها)- دفع آفات كشاورزي گياه پزشكي حفاظت گياهان بهداشت عموميحشره شناسي عمومي (4) زيست شناسي عمومي(2) بهداشت عمومي (2) شيمي(2) زبان عمومي (2)
111روانشناسي بالينيكارشناسي كليه رشته هاي روانشناسي- مشاوره و راهنماييآمار و روشهاي تحقيق (2) روانشناسي باليني( شامل روانشناسي باليني – روانشناسي مرضي - آسيب شناسي رواني و نظريه هاي شخصيت و درمان ) (4)روانشناسي عمومي (2) روانپزشكيعمومي و فرهنگي(2) روانشناسي رشد ( 2) زبان عمومي (2)
 112 رفاه اجتماعيكارشناسي كليه رشته هانظريه هاي جامعه شناسي ( 3) آمار و روش تحقيق (3دروس تخصصي (سازمان و مديريت - اقتصاد خرد و كلان - تامين و رفاه اجتماعي - روانشناسي اجتماعي) (4)زبان عمومي (3)
113ژنتيك انسانيكارشناسي زيست شناسي (كليه گرايشها)-  ويروس شناسي – انگل شناسي پزشكي - ژنتيك بيوشيمي ايمني شناسي ميكروبشناسي- تغذيه علوم آزمايشگاهي مامائي- دكتراي حرفه أي گروه پزشكي * و دكتراي حرفه أي علوم آزمايشگاهيژنتيك ( پايه و ملكولي انساني پزشكي )(4) زيست شناسي(سلولي و  ملكولي ) (2 ) بيوشيمي (2) زبان عمومي (2)
114شنوائي شناسيكارشناسي شنوايي شناسي آناتومي و فيزيولوژي شنوايي و تعادل (2) تشخيص افتراقي (3) اصول توانبخشي ناشنوايان سمعك و تجويز آن (2) شنوايي شناسي اطفال(1)زبان عمومي (3)
115علوم تشريحيكارشناسي علوم تشريحي بافت شناسي زيست شناسي -  ( كليه گرايشها) فيزيوتراپي ارتوپدي فني - كاردرماني - گفتاردرماني راديولوژي شنوايي شناسي  - پرستاري  - مامايي و  بينايي سنجيتشريح عمومي(4)بافت شناسي (2) زيست شناسي سلولي(2) جنين شناسي (4)زبان عمومي  (2)
116علوم تغذيه كارشناسي علوم و صنايع غذايي  –علوم تغذيه زيست شناسي (جانوري - عمومي – سلولي مولكولي – شيلات و آبزيان )- پرستاري – مامايي – بهداشت عمومي –فيزيولوژي – علوم آزمايشگاهي -  بيوشيمي- ميكروب شناسي و رژيم شناسيتغذيه اساسي و تغذيه كاربردي (4) بيوشيمي(2) فيزيولوژي(2)  زبان عمومي ( 2)
117علوم و صنايع غذائي( گرايش كنترل كيفي و بهداشتي )كارشناسي علوم و صنايع غذايي(گرايشهاي مختلف ) -  مهندسي كشاورزي ( گرايش علوم و صنايع غذائي) - شيمي و مهندسي شيمي (صنايع غذائي) –داروسازي  و دكتراي داروسازي- دامپزشكي علوم تغذيه - تغذيه ( صنايع غذائي)- صنايع غذايي ( گرايش هاي
فني  مهندسي و تغذيه)
ميكروبيولوژي مواد غذائي(2) شيمي مواد غذائي(2) تكنولوژي مواد غذائي (3)  كنترل كيفي مواد غذايي(3) زبان عمومي (2)
118علوم بهداشتي در تغذيهكارشناسي يا بالاتر در رشته هاي :الف ) كارشناسي علوم تغذيه – رژيم شناسي – صنايع غذايي – بهداشت عمومي – مامايي – پرستاري و داروسازيب ) كارشناسي علوم پزشكي (in medical science  BS)اين  رشته در خارج از ايران وجود داردج) زيست شناسي ( جانوري – سلولي مولكولي و ميكروبيولوژي )د) مهندسي كشاورزي ( صنايع غذايي و دامپروري )هـ) مهندسي كشاورزي صنايع غذايي ( آبزيان )و) مهندسي منابع طبيعيز )دكتري عمومي دامپزشكيتغذيه اساسي و تغذيه كاربردي(4) بيوشيمي عمومي (2) فيزيولوژي(2)  زبان عمومي (2)
119فيزيك پزشكيكارشناسي فيزيك بيوفيزيك پرتودرماني (راديو تراپي) تكنولوژي پرتوشناسي (راديولوژي) - بينايي سنجي- فيزيوتراپي –
 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي- مهندسي پزشكي- علوم آزمايشگاهي – مهندسي هسته اي ( گرايش پرتوپزشكي)- تكنولوژي پزشكي هسته اي
فيزيك عمومي ( مكانيك الكتريسيته مغناطيس حرارت صوت نورو ديدگاني )(4) فيزيولوژي(5/0) تشريح(5/0) فيزيك (هسته اي و اتمي) (3)رياضي (2) زبان عمومي (2)
120فيزيولوژيكارشناسي فيزيولوژي زيست شناسي (كليه گرايشها)- جانورشناسي پرستاري - فيزيوتراپي - مامايي علوم آزمايشگاهي علوم دارويي بيوشيمي علوم تشريحي- گفتار درماني - بينايي سنجي - شنوايي شناسي – بهداشت عمومي - بهداشت حرفه اي و هوشبريفيزيولوژي (3) بيوشيمي(1) زيست شناسي جانوري  (2) زبان عمومي (3)
121فيزيوتراپيكارشناسي فيزيوتراپيآناتومي و كينزيولوژي(2) فيزيوتراپي در بيماريها(3) اصول حركت درماني (2) ارزشيابي و اندازه گيري (2) الكتروتراپي (2) ارتزوپروتز(1)  زبان عمومي (3)
122قارچ شناسي پزشكيكارشناسي انگل شناسي قارچ شناسي باكتري شناسي علوم آزمايشگاهي   زيست شناسي  ( كليه گرايشها ) ميكروبيولوژي  - ويروس شناسي و ايمني شناسي پزشكيميكروب شناسي عمومي (1) قارچ شناسي پزشكي  (5)تك ياخته شناسي (1) ايمني شناسي (1)زبان عمومي (2)
123كاردرماني جسمانيكارشناسي كاردرماني جسماني كاردرماني روانيكار درماني در بيماريهاي جسماني ( كودكان – بزرگسالان – ارتوپدي – نورولوژي – تكنيك ها )(5) – آناتومي و كينزيولوژي (2) – ارزشيابي و اندازه گيري عضلاني (1)_ اسپيلنت ها و وسايل كمكي (2) – زبان عمومي ( 3)
124كاردرماني روانيكارشناسي كار درماني جسماني- كاردرماني روانيكار درماني در روانپزشكي اطفال(3)- كاردرماني در روانپزشكي بزرگسالان (3)- روانپزشكي و روانشناسي (3)- رشد رواني حركتي (1)- زبان عمومي (3)
125كتابداري و اطلاع رساني پزشكيكارشناسي كليه رشته هادانش كتاب شناسي (3) اطلاع رساني (2) زبان فارسي (1) زبان عمومي (3)
126گفتار درمانيكارشناسي گفتار درماني اختلالات صوت(2)- اختلالات واج شناختي و آوا شناختي (2)- اختلالات رواني گفتار ( 2)- اختلالات زبان در دوره ي رشد( 2)- اختلالات اكتسابي زبان (2)-زبان عمومي (3)
127مدارك پزشكيكليه كارشناسي هاي علوم پزشكيكدگذاري بيماريها(2) مدارك پزشكي (2) اصطلاحات و كليات پزشكي (2)  زبان عمومي (3)
128ميكروب شناسيكارشناسي  ميكروب شناسي بيوشيمي زيست شناسي ( كليه گرايشها) – علوم آزمايشگاهي  ايمني شناسي
ويروس شناسي - انگل شناسي پزشكي - علوم آزمايشگاهي دامپزشكي
دكتراي حرفه اي گروه پزشكي *   دكتراي
حرفه اي علوم آزمايشگاهي
ميكروب شناسي پزشكي( باكتري شناسي (3) تك ياخته (1) قارچ (1)  ويروس (1)  ) ايمني شناسي (1) بيوشيمي(1) زبان عمومي  (2)
129مديريت خدمات بهداشتي درمانيكليه كارشناسي هاي علوم پزشكي و كارشناسي مديريت با گرايشهاي مختلف اداره امور بيمارستانها- مديريت و برنامه ريزيكليات بهداشت (2) اصول و مباني سازمان و مديريت (3) سازمان و مديريت بهداشت و درمان (3) مديريت مالي و اقتصاد بهداشت (2) زبان عمومي (3)
130مهندسي بهداشت محيطكارشناسي بهداشت محيط بهداشت حرفه اي - بهداشت عمومي -  شيمي- مهندسي شيمي- مكانيك آبياري   مهندسي عمران فيزيك -محيط زيست خاك شناسي   آب شناسي   مهندسي صنايع - زمين شناسي   مهندسي كامپيوتر( نرم افزار) –زيست شناسي  و مديريت خدمات بهداشتي درمانيآب و فاضلاب (هيدروليك (1) انتقال و توزيع آب و جمع آوري فاضلاب (2) تصفيه آب (1)  تصفيه فاضلاب (1) شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضلاب (1) ) آلودگي هوا وكنترل آن (1) مواد زائد جامد(1) كليات بهداشت محيط (2) زبان عمومي ( 2)
131مامائيكارشناسي مامائي پرستار مامابارداري و زايمان و بيماريهاي زنان (4) جنين شناسي (1) نوزادان و مراقبتهاي مربوطه (2) بهداشت ، تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده (2) بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامائي(1)  زبان عمومي (2)
132ويروس شناسي پزشكيكارشناسي ميكروب شناسي انگل شناسي پزشكي– حشره شناسي پزشكي - زيست شناسي ( كليه گرايشها) - علوم آزمايشگاهي -  بيوشيمي-  ايمني شناسي-   علوم آزمايشگاهي دامپزشكي-  دكتراي حرفه اي گروه پزشكي *-دكتراي حرفه أي علوم آزمايشگاهيميكروب شناسي ( ويروس شناسي (3) باكتري شناسي (1) قارچ شناسي (1) )انگل شناسي  (1)  بيوشيمي (1) ايمني شناسي (2) ژنتيك ملكولي (1) زبان عمومي (2)
133خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژي)كارشناسي علوم آزمايشگاهي ايمني شناسي زيست شناسي ( كليه گرايشها) - ويروس شناسي – ميكروب شناسي پزشكي – بيوشيمي و ژنتيكخون شناسي و بانك خون (4) بيوشيمي (1)زيست شناسي سلولي مولكولي (1)ايمني شناسي (2) زبان عمومي (2)
134مددكاري اجتماعيكارشناسي مددكاري اجتماعي كليه گرايش هاي خدمات اجتماعي و علوم اجتماعي ( گرايش خدمات اجتماعي )روان شناسي (عمومي - مرضي - شخصيت ) (1) مباني و نظريه هاي جامعه شناسي (1) مباني توانبخشي (1) مددكاري اجتماعي (مباني مددكاري فردي ، گروهي و جامعه اي ) (2) زبان عمومي (3)
135مديريت توانبخشيكارشناسي اندام هاي مصنوعي و وسايل كمكي فيزيوتراپي- كاردرماني شنوايي شناسي -  گفتار درماني- بينايي سنجي – مددكاري اجتماعي –جامعه شناسي – علوم اجتماعي – روانشناسي – مديريت خدمات بهداشتي و درماني – كودكان استثنايي – بهداشت عمومي – پرستاري –علوم تربيتي – دكتراي عمومي پزشكياصول توانبخشي (5) مديريت (3) زبان عمومي (3)
136اعضاي مصنوعي و وسايل كمكيكارشناسي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكيارتزوپروتز (4) كينزيولوژي و بيومكانيك اندامها (2) ارزشيابي و اندازه گيري عضلات (2)زبان عمومي (3)
137اقتصاد بهداشت( با 2 گرايش توسعه بهداشت و درمان سياستگذاري و برنامه ريزي بهداشت و درمان )كارشناسي در يكي از رشته هاي گروه پزشكي اقتصاد- مديريت حسابداري مهندسي پزشكي يا دكتراي حرفه أي
گروه پزشكي
*
اقتصاد خرد(2) اقتصاد كلان(3) مباني اقتصاد بهداشت (2) آمار و آمار حياتي  رياضي (3) تئوريهاي مديريت (2) اصول خدمات بهداشتي (2)  زبان عمومي (3)
138مهندسي پزشكيكارشناسي فني و مهندسي علوم پايه گروههاي پزشكي و پيراپزشكي - دكتراي حرفه اي پزشكي دندانپزشكي داروسازيرياضيات مهندسي (5/1)- فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي ( 5/1)- سيگنال ها و سيستم ها (2)- مدارهاي الكتريكي ( 5/1)- الكترونيك (5/1)- فيزيولوژي و           آناتومي (1)- زبان عمومي (3)
139سم شناسيكارشناسي حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين – سم شناسي –فارماكولوژي – ميكروب شناسي - شيمي - علوم آزمايشگاهي - بيولوژي - علوم وابسته به بيوشيمي  - شيمي مواد غذائي – بهداشت عمومي – بهداشت حرفه اي – بهداشت محيط – تغذيه –
 گياه پزشكي – علوم دارويي -  ويروس شناسي - دكتراي پزشكي – داروسازي و دامپزشكي
بيوشيمي عمومي (3 ) زيست شناسي ( 2) شيمي عمومي (3) زبان عمومي (2)
140 نانوتكنولوژي  پزشكيكليه كارشناسي هاي علوم پزشكي و كارشناسي مهندسي پليمر – مهندسي شيمي ( كليه گرايشها ) – مهندسي مواد
( كليه گرايشها ) – مهندسي برق– بيوالكتريك – فيزيك ( محض و كاربردي ) – شيمي (محض و كاربردي ) – راديولوژي – زيست شناسي (كليه گرايشها )
–  داروسازي - دارندگان مدارك دكتري حرفه اي پزشكي – داروسازي و دندانپزشكي و دكتري پيوسته بيوتكنولوژي
بيوشيمي ( 2) فيزيك (1) شيمي (2) زيست شناسي سلولي مولكولي و فيزيولوژي (3) بيوفيزيك (2) -زبان عمومي (2)
141آموزش پزشكيكليه كارشناسي هاي علوم پزشكي و دارندگان مدارك دكتراي تخصصي و يا دكتراي حرفه اي گروه پزشكي و دارندگان مدارك كارشناسي ارشد گروه پزشكي و اعضاي هيات علمي گروه هاي پزشكي سراسر كشور - هيا ت علمي گروه هاي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي ( با پرداخت شهريه )كليات آموزش پزشكي ( 3)  مديريت (2) -زبان عمومي (3)
142پرستاري مراقبت هاي ويژهكارشناس پرستاريپرستاري مراقبت هاي ويژه (5)- پرستاري داخلي و جراحي (2)-  بهداشت روان (1)- زبان عمومي (2) 
143زيست فن آوري پزشكيكليه كارشناسي هاي علوم پزشكي - كارشناسي زيست شناسي -( كليه گرايش ها) - بيوتكنولوژي – دكتري حرفه اي پزشكي – داروسازي – دامپزشكي و علوم آزمايشگاهيشيمي عمومي (2)بيولوژي (سلولي – مولكولي) ( 2) ميكروب شناسي ( 2) زبان عمومي (3)
144ارگونوميدانش آموختگان دكتري عمومي پزشكي – كارشناسي رشته هاي بهداشت حرفه اي – كاردرماني – فيزيوتراپي – مهندسي صنايع – طراحي صنعتي – مديريت صنعتي – مهندسي مكانيك – روانشناسي – ايمني صنعتي – فيزيك  مهندسي پزشكي – پرستاري و ارتوپدي فنيتشريح و فيزيولوژي انساني (2) فيزيك ومكانيك (2) رياضي (2) روانشناسي عمومي (2) بهداشت (1) مديريت (1) زبان عمومي (2)
145راديوبيولوژي و حفاظت پرتوييكارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي – زيست شناسي سلولي و مولكولي – تكنولوژي پرتودرماني – تكنولوژي پزشكي هسته اي – فيزيك پزشكي و بيوفيزيك - فيزيكفيزيك پرتوها (3) راديوبيولوژي (3) فيزيك بهداشت (حفاظت در برابر اشعه ) (2) بيولوژي سلولي (2) زبان عمومي ( 2)

سلامت و رسانهدانش آموختگان دكتراي حرفه اي در رشته هاي پزشكي عمومي، داروسازي عمومي دندانپزشكي عمومي ، دامپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و دانش آموختگان مقاطع كارشناسي ارشد رشته هاي علوم پزشكياپيدميولوژي و آمار حياتي ( 3)- زبان و ادبيات فارسي (2)- نگارش و مقاله نويسي به زبان هاي فارسي و انگليسي (3)- زبان عمومي (2)م

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادانكارشناسي رشته پرستاري ، هوشبري ، اتاق عملپرستاري كودكان ( كودك سالم  و بيمار)  (3)- پرستاري مراقبت هاي ويژه (2)- بهداشت مادران و نوزدان (2)- برنامه كشوري شيرمادر و احياء نوزاد، واكسيناسيون و ارتقاي سلامت مادر و نوزاد(1)- زبان عمومي (2)
 بهداشت و ايمني مواد غذايي دارندگان مدرك دكتري پزشكي عمومي ،دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و يا كارشناسي در يكي ازرشته هاي علوم تغذيه، علوم و صنايع غذايي ( گرايش كنترل كيفي و بهداشتي ) بهداشت محيط ، بهداشت عمومي ، ميكروبيولوژي، علوم آزمايشگاهيميكروب شناسي مواد غذايي (2)-اصول نگهداري مواد غذايي (2) شيمي مواد غذايي (2)- كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي (2) زبان عمومي (2))

فيزيوتراپي ورزشيكارشناسي فيزيوتراپيكينزيولوژي و بيومكانيك (2) ارزشيابي و اندازه گيري _ عضلاني (2)- فيزيولوژي سيستم قلب و عروق و تنفس (2) - فيزيولوژي كار و ورزش (2) - فيزيولوژي عضله (2)- زبان عمومي (2)

انفورماتیک پزشکی

اصول برنامه نويسي و ساختمان داده ها

  مديريت اطلاعات بهداشتي درماني

رياضي و آمار زيستي 

*منظور از دكتراي حرفه أي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي , دندانپزشكي , دامپزشكي و داروسازي مي باشد.

براي دانلود فايل منابع اينجا كليك كنيد.  

 

نظر
افزودن جدید جستجو
minoo  - karshenasi arshade biotecnology pezeshki   |2009-11-17 18:24:52
salam mishe lotf konid manabe biotecnology pezeshki ro kamel moarefi konid yani
che bakhsh hayee az microb va hamintor shimi che ketabha va bakhsh hayee
mohemtarand khahesh mikonam rahnamayee konid mamnoon
mina  - physical therapy   |2009-11-27 15:48:04
salam,mamnon az zahmataton,mikhastam dar morede reshteye physiotherapy varzeshi
va manabe on bishtar bedunam
pourhashemi  - ازمون ارشد مهندسی پزشکی   |2009-12-18 22:57:38
سلام . ایا کسی که مدرک کارشناسی اتاق عمل دارد
می تواند در ازمون ارشد مهندسی پزشکی شرکت
کند؟
marzeyeh   |2009-12-20 16:57:37
منابع اناتومی رامعرفی کنید
امیر قادری  - سلام   |2009-12-20 23:58:12
ببخشید
میشه ادرسی برلم ایمیل کنید که به
درصدهای نفرات برتر وظرفیت پذیرش رشته های سم
شناسی و حشره شناسی پزشکی داشته باشد
اگه
کمکم کنید ممنون میشم
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
لطفا کد آنتی اسپم نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

کامپوننت نظرات بر مطالب، جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا - http://www.joomla.ir"

 

نظرخواهی

نظر شما در مورد اين سایت چيست؟